ДОКУМЕНТА

Правилник о дисциплинском поступку

Правилник о организацији и систематизуацији послова ОШ „Вук Караџић“ Лесковац дел. бр. 331 од 08.04.2022 год.

Правила понашања ОШ „Вук Караџић“ Лесковац дел. бр. 332 од 08.04.2022 год.

Правилник о мерама, начину и поступку заштите ….дел. бр. 333 од 08.04.2022 год.

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених дел. бр. 334 од 08.04.2022 год.

Правилник о испитима дел. бр. 339 од 08.04.2022 год.

Правилник о поступку за избор директора школе

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Допуна правилника о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Правилник о организацији рачуноводствене службе и уређењу буџетског рачуноводства

Правилник о обављању друштвено корисног, односно хуманитарног рада

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о ученичким задругама

Правилник о узбуњивању

Правилник о попису

Допуна правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке

телефон

+381 16 212 980

имејл

osvukle@gmail.com

Scroll to Top